لحظه های شیرین با تو بودن

 

عاقبت در یک شب از شب های دور

کودک من پا به دنیا می نهد

ان زمان بر من خدای مهربان

نام شور انگیز مادر می نهد

قلبقلبقلب