لحظه های شیرین با تو بودن

کوچولوی خوشگل تو راهی من

 

عاقبت در یک شب از شب های دور

کودک من پا به دنیا می نهد

ان زمان بر من خدای مهربان

نام شور انگیز مادر می نهد

قلبقلبقلب